Projekt skutočného vyhotovenia stavby slúži predovšetkým ku kolaudačnému konaniu, ak boli vykonané zmeny oproti vydanému stavebnému povoleniu. Dokumentácia zachytáva skutkový stav objektu, hlavne po konštrukčnej a priestorovej stránke. Slúži taktiež pre investora, aby pri budúcich zmenách objektu mohol vychádzať zo skutočného stavu, nie z pôvodne projektovaného.