Realizačný projekt je oproti projektu na stavebné povolenie rozšírený o všetky náležitosti potrebné k realizácii stavby a výberu dodávateľov. Do projektu je doplnené podrobné kótovanie, detaily, výkazy okien a dverí, výkazy klampiarskych výrobkov, výkazy výmer a položkový rozpočet. Projekt pre realizáciu stavby je tiež možné použiť na vybavenie stavebného povolenia rovnako ako projekt pre stavebné povolenie.

Obsah

Základný balík

1. Architektonicko-konštrukčná riešenie – doplnené o detaily, výpisy okien, dverí atď.

( A. Sprievodná správa, B. Súhrnná technická správa, C. Technická správa,

D. Výkresová časť: Situácia, Základy, Pôdorysy podlaží, Pôdorys strechy, Rezy, Pohľady )

2. Tepelno-technické posúdenie stavby – projektové hodnotenie (EHB)

3. Projekt statiky s výkazom výstuže

4. Projekt požiarnej ochrany

Doplnkové balíky

5. Zdravotechnika (voda, kanalizácia) + prípojky – realizačné vyhotovenie s výkazom výmer

6. Plynofikácia + prípojka – realizačné vyhotovenie s výkazom výmer

7. Elektroinštalácia a bleskozvod + prípojka – realizačné vyhotovenie s výkazom výmer

8. Vykurovanie – realizačné vyhotovenie s výkazom výmer

9. Rozpočet stavby / výkaz výmer

10. Projekt organizácie výstavby