Projekt pre stavebné povolenie slúži na vybavenie stavebného povolenia. Na základe architektonickej štúdie je vypracovaná dokumentácia, v takom rozsahu, aby mohol stavebný úrad posúdiť daný objekt a povoliť jeho výstavbu. Projekt pre stavebné povolenie slúži tiež na komunikáciu s ďalšími dotknutými orgánmi. Projekt je možné vyhotoviť aj bez architektonickej štúdie ak má klient jasnú predstavu, prípadne sa architektonická štúdia rieši spoločne s projektom pre stavebné povolenie. Obsah a rozsah projektovej dokumentácie sa môže meniť podľa požiadaviek stavebného úradu.

Obsah

Základný balík

1. Architektonicko-konštrukčná riešenie

( A. Sprievodná správa, B. Súhrnná technická správa, C. Technická správa, D. Výkresová časť: Situácia, Základy, Pôdorysy podlaží, Pôdorys strechy, Rezy, Pohľady )

2. Tepelno-technické posúdenie stavby – projektové hodnotenie (EHB)

3. Statický posudok

4. Projekt požiarnej ochrany

Doplnkové balíky

5. Zdravotechnika (voda, kanalizácia) + prípojky

6. Plynofikácia + prípojka

7. Elektroinštalácia a bleskozvod + prípojka

8. Vykurovanie

9. Rozpočet stavby / výkaz výmer

10. Projekt organizácie výstavby